Wednesday, November 11, 2009

Veterans' Day - 11 NOV 2009

My Father
MM3, USN - 1943 - 1946